ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PIKTOR Kft. (továbbiakban: Szolgáltató/Eladó), és a www.piktor.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, valamint az Eladó által a weboldalon értékesítésre kínált terméket vásárló Vevő (a továbbiakban: Ügyfél/Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató/Eladó és Ügyfél/Vevő a továbbiakban együttesen: Felek/Szerződő felek).

Szolgáltató/Eladó adatai:

cégnév: PIKTOR Kft.
székhelycím: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 1.
adószám: 13067025-2-08
cégjegyzékszám: 08-09-011325
bejegyzés: Győri Törvényszék Cégbírósága
bankszámlaszám: 10300002-33221696-00003285
bank neve: MBH Bank Nyrt.
telefon: +36-96/511-860
e-mail:piktor##kukac##piktor.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató/Eladó által Magyarország területéről nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, valamint általa végzett termékértékesítésre, amely a www.piktor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap/Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: www.piktor.hu áruház/webáruház/webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A felek között létrejött szerződésre különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Fontosabb fogalmak

Adásvételi szerződés: Olyan szerződés, amely alapján az Eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a Szolgáltató az ügyfél részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is, az ügyfél pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék/áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 
Termék lényeges tulajdonságai: a Szolgáltató a honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást
Üzlet/Üzlethelyiség: bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, illetve bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja
Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a Szolgáltató - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a Szolgáltató által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.
Vállalkozó/vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel. 
 
1.2. Az www.piktor.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.piktor.hu áruház szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4.  A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve attól elállni, azt felmondani a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint lehet. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató/Eladó nem iktatja. A weboldalon keresztül leadott megrendelések, valamint a Szolgáltató/Eladó elfogadó nyilatkozata ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak, ezáltal a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ráutaló magatartás útján létrejött szerződésnek minősülnek.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: PIKTOR Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye:  9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 1.
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Telefon: +36-96/511-860
Internet cím: www.piktor.hu
Email cím: piktor##kukac##piktor.hu

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A honlapon történő vásárlás regisztrációval (jelszó megadásával) illetve regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul, illetve a nem hozzájárulásán alapuló adatkezelést tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termék, annak csomagolása vagy a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül az is, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Jogszabályi előírás esetén az általunk forgalmazott termék magyar nyelvű használati utasítását vagy maga a termék illetve csomagolása tartalmazza, vagy azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, vagy például kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron eladni és szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás és szállítás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél eldöntheti, hogy megvásárolja a terméket, vagy bármiféle indoklás, hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A webáruházban kínált termékek megvásárlása az egyes termékek oldalán található „Kosárba" gomb megnyomásával kezdhető meg. Ezt követően, a felugró ablakban lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a kosár tartalmának módosítására.
A kosár tartalmánál a „Vásárlás" gombra kattintva lehet megadni a számlázási és szállítási adatokat, illetve a „Belépek" gomb megnyomásával a korábban megadott regisztrációs adatok alapján ezek automatikusan kitöltődnek. A továbblépéshez szükséges még a Szabályzat elfogadása (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató), a Szállítási mód megadása (Házhozszállítás vagy saját, illetve szerződött üzletekben való személyes átvétel) illetve a Fizetési mód kijelölése.

Lehetőség van egyéb információkat fűzni a rendeléshez a Megjegyzés rovatban (pl.: áru átvétel pontos helye, esetleg nyitvatartási idő, stb.)

Az „Összesítés" gombra kattintva megjelenik a számlázási és szállítási adatokról egy összefoglaló. Amennyiben itt mindent rendben talál, a „Tudomásul veszem, hogy a Megrendelés gomb megnyomásával fizetési kötelezettségem keletkezik" elfogadásával a gombra kattintva véglegesíthető rendelése, mely az ügyfél részéről a szerződéskötésre vonatkozó ajánlattételnek minősül. (A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az ügyfél minősül ajánlattevőnek.)

Az ügyfél a „Megrendelés véglegesítése" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A szolgáltató köteles az ügyfél megrendelésének megérkezését az ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az ügyfélhez nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Az Ügyfél kettő e-mailt kap a megrendelést követően. Az első e-mail üzenet a fenti határidőben megküldött automatikus e-mail, amely kizárólag a megrendelést összesíti, nem minősül szerződéskötésnek. Ha az ajánlatot a Szolgáltató/Eladó határidőben, megrendelést megerősítő és visszaigazoló e-mailben elfogadja az 5.2. pont szerinti határidőben, úgy a felek között a szerződés létrejön, mellyel egyidejűleg a Szolgáltató/Eladó tájékoztatja az ügyfelet a tervezett szállítási határidőről is.

A kiszállítás folyamatáról az Ügyfél által választott szállítási mód szerint a Szolgáltató vagy a posta, a futár, illetve csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen, illetve adott esetben sms üzenetben telefonon.

Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, úgy ügyintéző kollégáink azonnal felkeresik telefonon!

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül automatikus megrendelést összesítő e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre, mely e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a megrendelés összesítő email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. A második, megrendelést megerősítő és visszaigazoló e-mail – melyet az automatikus megrendelést összesítő e-mail után, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2-5 munkanapon belül küld a Szolgáltató az Ügyfél részére - a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

5.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet és a a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS MÓDOK

6.1. Szállítási feltételek és módok, szállítási határidő

A vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során magyarországi szállítási címet jelöljön meg, mert a Szolgáltató szállítást csak Magyarország közigazgatási határain belül vállal.

A személyes átvétel mellett a szállítható termékek esetében az Ügyfél kétféle házhozszállítási mód közül választhat:

 1. MPL
  A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet által előírt és a honlapon választási lehetőségként feltüntetett a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatás, továbbiakban „MPL" szállítás.
   
 2. Piktor fuvarszervezés (MPL, Fáma Futár, Palettways, stb.)
  A PIKTOR Kft. által forgalmazott termékek kiszállítása a PIKTOR Kft. által vagy megbízott futárszolgálattal történik, továbbiakban „Piktor fuvarszervezés".

DÍJTÉTELEK:

MPL: A háznál történő kézbesítés (0-40 kg-ig) az alábbi árakon történik:

 • 0-10 kg-ig bruttó 1.990,- Ft/db
 • 10,01-20 kg-ig bruttó 2.990,- Ft/db
 • 20,01-40 kg-ig bruttó 5.990,- Ft/db

További feltételek a Posta mindenkori vonatkozó ÁSZF-je szerint, melyről további információt a postahivatalokban vagy a Posta ügyfélszolgálatától kérhet, továbbá letöltheti a Posta weboldaláról (www.posta.hu) is.

Piktor fuvarszervezés: A PIKTOR Kft. által forgalmazott termékek kiszállítása - amennyiben az Ügyfél ezt a szállítási módot választotta – PIKTOR Kft. vagy a PIKTOR Kft. által megbízott futárszolgálattal történik, amely esetben a szállítás díja és az esetleges raklap költség a kiszállítandó csomag súlyától függően az alábbiak szerint alakul:

CSOMAG SÚLYA SZÁLLÍTÁSI DÍJ RAKLAP KÖLTSÉG
2 kg alatti csomagsúlyig, (0 kg < csomag súlya < 2 kg) 990,- Ft a csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
2 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 10 kg alatti csomagsúlyig (2 kg ≤ csomagsúly < 10 kg) 1.390,- Ft a csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
10 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 20 kg alatti csomagsúlyig (10 kg ≤ csomagsúly < 20 kg) 1.990,- Ft a csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
20 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 30 kg alatti csomagsúlyig (20 kg ≤ csomagsúly < 30 kg) 2.990,- Ft a csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
30 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 40 kg alatti csomagsúlyig (30 kg ≤ csomagsúly < 40 kg) 3.990,- Ft a csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
40 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 60 kg alatti csomagsúlyig (40 kg ≤ csomagsúly < 60 kg) 6.990,- Ft Ebben a csomagsúly kategóriában előfordulhat, hogy raklapon történik a szállítás, de raklap költséget nem számítunk fel a szállítási díjon felül.
60 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 80 kg alatti csomagsúlyig (60 kg ≤ csomagsúly < 80 kg) 8.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
80 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 200 kg alatti csomagsúlyig (80 kg ≤ csomagsúly < 200 kg) 13.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
200 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 1 tonna (továbbiakban: „t”) alatti csomagsúlyig (200 kg ≤ csomagsúly < 1 t) 16.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
1 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 2 t alatti csomagsúlyig (1 t ≤ csomagsúly < 2 t) 34.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
2 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 3 t alatti csomagsúlyig (2 t ≤ csomagsúly < 3 t) 51.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
3 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 4 t alatti csomagsúlyig (3 t ≤ csomagsúly < 4 t) 69.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
4 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 5 t alatti csomagsúlyig (4 t ≤ csomagsúly < 5 t) 89.990,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
5 tonna vagy afeletti csomagsúly esetén további minden megkezdett tonna +25.000,- Ft a csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza

A szállítási díj és az esetleges raklap költség a Pénztár menüben „Csomag házhoz kézbesítés (súly)” megnevezésű díjtételként kerül külön soron feltüntetésre és felszámításra a termék díján felül.

Önálló raklapos szállítás: A "Raklapos szállítás" felirattal megjelölt termékek a biztonságos szállítás érdekében más áruval nem csomagolhatók össze, ezért ebben az esetben a szállítás díja – mely már magába foglalja a raklap költségét is - „Önálló raklapos szállítás” megnevezésű díjtételként kerül feltüntetésre és felszámításra a Pénztár menüben, melynek összege a szállításhoz szükséges raklap darabszámától függően az alábbiak szerint alakul:

1 raklap 25.000,- Ft
2 raklap 50.000,- Ft
3 raklap 75.000,- Ft
4 raklap 100.000,- Ft
5 raklap 125.000,- Ft
6 raklap 150.000,- Ft
7-20 raklap önálló kamionos szállítás.
Javasoljuk, hogy kérjen egyedi ajánlatot.

Amennyiben a vásárlónk a Kosárba önálló raklapos szállítást nem igénylő árut és önálló raklapos szállítással szállítható terméket/árut is tesz, úgy a fenti 2 díjtáblázat szerinti szállítási díjat külön-külön felszámítja a PIKTOR Kft. és a webáruház rendszere, melyet a megrendelés véglegesítése előtt az összesítéskor külön-külön díjtételenként feltüntetünk.

A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon általánosságban 8-16 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről a futárszolgálat e-mail és/vagy sms üzenetben tájékoztatja. Ha a csomag felbontását követően észleli a termékek sérülését, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a hibás termék mielőbbi cseréje érdekében!

Hasznos lehet, ha a csomagról, vagy annak felbontását követően a sérült termékről fényképet készít és azt e-mailen elküldi a Szolgáltatónak! Ez esetben jelentősen felgyorsíthatja az ügymenetet, illetve segítségünkre lehet, hogy a jövőben a logisztikai szolgáltatónknál eljárjunk az ilyen hibás teljesítések kiküszöbölésére! Előre is köszönjük segítségét!

Személyes átvétel: A termék értékhatártól függetlenül díjmentesen átvehető az erre vonatkozó értesítést követően a megrendeléskor megadott üzletben.
ADR előírások szerinti saját szállításunkkal és/vagy üzleteinkben személyesen lehetséges a webshopunkban esetlegen található veszélyes termékek átvétele.

6.2. Szállítási határidő: készleten lévő termékek esetén a beérkezett megrendelés időpontjától számított 5-13 napon belül, egyéb esetben külön egyeztetés alapján. Az a termék, amelyik nincs raktáron, annak kiszállításáról a Szolgáltató értesítést küld e-mailben az Ügyfélnek. A szállítási határidő minden esetben közlésre kerül a rendelés megerősítésekor!

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. A termék üzletben történő személyes átvétele esetén az Ügyfél választása szerint a termék ellenértékét készpénzben vagy bankkártyával (Maestro, Visa, Mastercard bankkártyákat és Apple Pay-t fogadunk el) is megfizetheti.

6.3.2. A termék házhoz szállítása esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:

a) A termékek ellenértékét és a szállítási költséget banki átutalás útján előre is rendezheti. A megrendelést követően a Piktor Kft. díjbekérőt állít ki, melyet az Ön által megadott e-mail címre küld ki. A dokumentum megérkezése után utalja át az összeget hivatkozva a díjbekérő számra. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: PIKTOR Kft.

Kedvezményezett bankja: MBH Bank Nyrt.

Kevezményezett bankszámlaszáma: 10300002-33221696-00003285

Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: vásárló neve és a díjbekérő száma

b) Utánvétel

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a fizetési mód rendelési értékhatártól illetve a megrendelt áru mint csomag súlyától függően korlátozva van, így utánvételt mint fizetési módot kizárólag 200.000,- Ft rendelési összérték vagy 100 kg csomag súlyhatár eléréséig (csomag súlya ≤ 100 kg) van lehetősége választani az ügyfélnek.

Az áru ellenértékét és a szállítási költséget a csomag kézhezvételekor a futárnak kell kifizetni készpénzben. A szállítási szolgáltató a küldeményt kizárólag a feladó által megjelölt összeg beszedése után kézbesíti az átvevő részére, majd a kifizetett összeget eljuttatja a feladó részére.

 c) Bankkártya

Bankkártyás fizetési mód választása esetén az Ügyfélnek az áru ellenértékét és a szállítási költséget a megrendelés során kell kifizetnie, nem az áru átvételekor.

Webáruházunk részére a Worldline - SIX Payment Services biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára – Saferpay -, így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

• Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű számsor.)

• Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)

• Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. (Egyes Maestro típusú kártyák nem alkalmasak internetes vásárlásra. Kérjük, ebben az esetben forduljon a kártyakibocsátó bankjához!)

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a Worldline - Six Payment Services bevezette a 3D Secure, azaz Verified by Visa/MasterCardSecure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt a Worldline - SIX Payment Services, Saferpay oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód).

Amennyiben az Ön bankkártyáján aktív a VbV/MSC szolgáltatás, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatainak (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) megadását követően kártyakibocsátó bankja automatikusan átirányítja Önt a megfelelő oldalra, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

Sikertelen online fizetés esetén a webáruházba belépett felhasználónk a felhasználó menü / korábbi rendeléseim menüpontban az előzőleg megvásárolni kívánt tételeket újra kosarába helyezheti és kezdeményezheti az ismételt megrendelés leadást, akár más fizetési forma választásával is.

Kezelési költség:

Értékhatártól függetlenül, az utánvételes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén 20.000 Ft-ig 645 Ft; 20.001-50.000 Ft-ig 690,- Ft; 50.001-100.000 Ft-ig 780 Ft-ot számítunk fel utánvét kezelési költségként. A végső fizetendő összeg a kosár folyamat végén minden esetben megjelenik.

A rendeléskor azonnal ki nem fizetett vételár esetén, mi mindaddig meghitelezzük a termékek és szolgáltatások díját, míg a csomagot át nem veszi és ki nem fizeti, akár ott a helyszínen történő tartalom ellenőrzés mellett, ami egy plusz ellenőrzési pont, biztosíték az Ön számára. Éppen ezért az utánvét kezelési költség csak utánvétes fizetési mód esetén jelenik meg, a biztonságos online előre fizetések vagy az előre utalás esetén ezt a díjat elengedjük. Szaküzletes átvétel esetén a költség szintén elengedésre kerül, függetlenül attól, hogy a helyszínen milyen fizetési móddal egyenlíti ki a vételárat.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben az ügyfél korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.

Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

6.5. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott e-mail-címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Piktor Kft. Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

A termék átvételekor (bármely üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát a Szolgáltatótól mint eladótól.

7. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személyre, azaz a fogyasztóra vonatkoznak, aki a Szolgáltatóval szerződést kötött, vagy arra vonatkozóan a Szolgáltatónak ajánlatot tett.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint.

Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, és a fogyasztó kifejezett, a Szolgáltatóval tartós adathordozón közölt kérése alapján a Szolgáltató már az felmondására nyitva álló jogszabályi határidő idő lejártát megelőzően megkezdte a szolgáltatás teljesítését, a fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) az árunak,

ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,

ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási/felmondási jog a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdése alapján:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, de az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg. 

7.1. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1. A fogyasztó az elállási/felmondási jogát az itt letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az elállásra/felmondásra nyitva álló 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi el a nyilatkozatát, kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag a könyvelt postai küldemény (pl. ajánlott szelvénnyel feladott vagy tértivevényes levél) esetében bizonyítható hitelt érdemlően a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató fentebb megjelölt címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket, vagy a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadja, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Távollévők között kötött szerződés esetén, ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Bankkártyás (online) fizetés valamint utánvétes fizetés esetén a visszafizetés az Ügyfél bankszámlaszámára történik. Bármelyik visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy a felek kötelesek egymással elszámolni, azaz a fogyasztó az elszámolás során köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a fogyasztónak a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta: Letöltés

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező, jogszabályon alapuló jótállás

Ön milyen esetben élhet jótállási jogával?

A Szolgáltatót a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre – továbbiakban: fogyasztási cikk/termék - vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a hibás teljesítésért felel, és a felelősség alól csak akkor mentesül a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Mennyi a jótállás időtartama?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Milyen jogok illetik meg Önt a jótállás alapján, és hogyan érvényesítheti?

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ön a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

a) Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során részünkről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, köteles vagyunk a jótállási jegyen, ennek hiányában az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

b) Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában – kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk a jótállási jegyen, ennek hiányában az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

c) Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény társaságunk részére való közlésétől számított 30 napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában – kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk a jótállási jegyen, ennek hiányában az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

d) Ha Ön a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy mi nem hivatkozhatunk a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteleses vagyunk a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

e) A szavatossági és jótállási igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és társaságunk közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók. Ennek megfelelően társaságunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a társaságunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén vagyunk kötelesek megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a társaságunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Jótállási jegy:

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja.

A vállalkozás a kötelező jótállás alá tartozó termékek esetén köteles jótállási jegyet átadni. 

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy - távollévők között kötött szerződés esetén - legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A vállalkozás a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet távollévők között kötött szerződés esetén elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.) 

Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?

Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Mikor mentesül a társaságunk a jótállási kötelezettsége alól?

A társaságunk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bebizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése. Tehát a csomagolás hiányában is érvényesíthető a jótállási igény.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a társaságunkkal nem tudja rendezni a vitát a fogyasztó, úgy a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a békéltető testülethez is fordulhat a fogyasztó.

8.2. Egyéb lehetőségek hibás teljesítés esetén

8.2.1. Szolgáltató önkéntes jótállása

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállalhat, amely a 8.1. pontban hivatkozott 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

8.2.2. Gyártói garancia

Bizonyos termékek esetében a fentieken túlmenően a gyártó is garanciát vállal a termékéért, melyeknek időtartamáról, feltételeiről a csomagoláson elhelyezett, vagy ahhoz mellékelt gyártói tájékoztatón túl a vásárló a gyártónál közvetlenül tud érdeklődni.

8.2.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet  16.§-a értelmében a  jótállási igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén az alábbiak:

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

(2) Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban az e §-ban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

(3) Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

(4) A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;

b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;

c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;

d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és

e) a jótállás feltételeit.

(5) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a (4)-(5) bekezdés szerinti bármely feltétel nem teljesül.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6.§-a értelmében e rendeletet a vállalkozás hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni. 

E rendelet értelmében a vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye. Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy az a)-b) pontban megjelölt időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.

A kellékszavatossági igények sajátos szabályai a rendelet alapján áru adásvétele esetén.

A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. 

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – az előző bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található termék információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, amelynek alapját a PIKTOR Kft. részére a termékek gyártói vagy magyarországi forgalomba hozói (továbbiakban gyártók) adják. Ezen információk közül a termék weboldalon található adatlapja az áru/termék lényeges tulajdonságait tartalmazza a vevő számára a legmegfelelőbb termék kiválasztása érdekében. Ezen tájékoztatók azonban nem helyettesítik a gyártó részletes műszaki és felhasználási (feldolgozási) feltételeit. A napra kész aktualitás leírások a termékek címkéjén, illetve ennek hiányában a termékhez mellékelt írásos tájékoztatóban találhatók. A vevő köteles a termék használatát megelőzően a terméken feltüntetett vagy a termékhez mellékelt leírást elolvasni, megismerni, és ennek megfelelően használni a vásárolt termékeket. Amennyiben a fentiek alapján a vásárló még szükségesnek tartja további információ (pl. időjárási körülmények, alapfelületek előkészítése, stb.) megismerését, úgy kérjük, hogy a címkéken vagy a mellékelt leírásban feltüntetett gyártó weboldalán tájékozódjanak, ahol rendelkezésre állnak a vevő számára az adott gyártó adott termékre vonatkozó részletes leírásai, használati útmutatói.  

10.2. A PIKTOR Kft. megtesz minden tőle elvárható információ és kiber-biztonsági intézkedést, hogy a weboldal használata közben a weboldalt meglátogató személy rendszerében ne keletkezzen a látogatással összefüggő kár. Az üzemeltető a rendszer biztonságosságának érdekében, folyamatos szoftverfrissítéssel és a hardver eszközök naprakészen tartásával védekezik. Az adatok biztonságát a szükséges és elégséges biztonsági szintű szoftverkörnyezet kialakításával és hálózati csatlakozási lehetőségének korlátozásával garantálja. Amennyiben a webáruház oldalán ennek ellenére harmadik személy mégis káros kódot helyez el vagy továbbít, úgy a tudomásszerzést követően a PIKTOR Kft. minden tőle elvárható intézkedést késlekedés nélkül megtesz a helyzet megszüntetése, a károkozás elkerülése, illetve a kárenyhítés érdekében.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1. oldalán megjelölt elérhetőségein terjesztheti elő azzal, hogy kérjük figyelembe venni, miszerint szóbeli panasz előterjesztésére üzleteink nyitva tartási idejében (melyről a honlapon talál részletes tájékoztatást) van lehetőség.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles három évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek a következő weboldalon találhatók: https://kormanyhivatalok.hu/. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén. 
a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van, 
b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy 
c) a jogellenes magatartást elkövették.

Békéltető testület.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 • A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerinti illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

  Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

  a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha
  aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a fogyasztóvédelmi törvény 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
  ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot, azaz kétszázezer forintot, vagy

  b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

  A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

  A Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Dél-Dunántúl régió: Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
  Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
  E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

  Észak-Magyarország régió: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.
  Telefonszáma: (46) 501-090
  Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Budapest régió: Budapesti Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Budapest
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Dél-Alföld régió: Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

  Közép-Dunántúl régió: Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

  Nyugat-Dunántúl régió: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
  Telefonszáma: (96) 520-217
  Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Észak-Alföld régió: Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
  Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
  Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 

  Pest régió: Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Illetékességi terület: Pest vármegye
  Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
  Telefonszáma: (1) 792-7881
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a fogyasztó és a Szolgálattó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A webáruházunk Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a gyártó által támogatott operációs rendszer és böngésző program legfrissebb verzióját használja a megfelelő működés érdekében.

13.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF hatályba lépésének napja minden esetben az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosítása a folyamatban lévő, még nem teljesített szerződésekre nem vonatkozik, a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Az adott megrendelésre és így a szerződésre irányadó hatályos ÁSZF-et minden vevő kézhez kapja a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben mellékletként. A Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. 

13.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1.1. pontban kiemelt és egyéb magyar jogszabályok irányadók.

 

Győr, 2024. május 8.

 

PIKTOR Kft.

képv. Csiza Tamás ügyvezető